May 27

Sevdiğimle Buluşmak için Okunacak Dua

Cafer el-Huldi (ra)’dan:
Ebul Hasan’a veda ederken dedim ki;
– Bana bir azık ver.
– Bir şey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et:
Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fih.
Bu duayı yaparken mutlaka Allah seni onunla buluşturur. Ben şahsen bu duayı ne zaman yaptıysam, kabul olunmuştur.
Bende şahsen bunu denedim, umduğuma nail oldum. Okuma zamanı … , sayısı ise … dır.

May 25

Kısmetimi Açtırmak İstiyorum

Misk ve zafiran anberle hayır hatemini .. kağıdına yaz. Bununla banyo yap, sonra da banyo suyu ile iç çamaşırını yıkayıp giyersen Allah’ın izniyle kısmetin açılır.

May 24

Giden Eski Sevgiliyi Geri Döndürme Duası

Her kim Yasin suresini 7 defa okur ve her mübine geldiğinde aşağıdaki kasem duasını zikrederse düşmanları hezimete uğrar perişan olur. Kayıp olan bir eşyanın bulunması ve dilenen bir kişinin geri gelmesi niyetiyle okursa kaybolan eşyası bulunur, giden kimse geri döner. Şerrinden kurtulamadığı bir zalim için okusa o zalim kişi ya zulmünden vazgeçip onunla dost olur yada hak ile yeksan olur.
Bismillâhirrahmânirrahîm*
Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey-ün fil-ardi velâ fissemâi ve hüves-semîul-alîm*
Lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm*
Bismillâhillezî lâ ilâhe illâ illâ hû, zül celâli vel ikrâm*
Allâhümme innî yekfî zâlike va’lem innehû livâ tabakatüssemâvâtü vel ardi tabakan ves-tağleted-dünyâ nâran bil-feteni sümme etâ-al abde Rabbehû ve necâtün bissıdkit-tâmmün-necâtüllâhü teâlâ vahfeznâ bi-kadri ihlâsühû bi-hâzihil-âyetil-kerîmeti kavlihi ‘vecealnâhü men beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden’ ve fî nüshatin innâ cealnâ fî a’nâkıhim a’lâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn*
Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhüm fe hüm lâ yübsırûn*
Hâzihil âyâti li-def-i keydil âdâi ve reddü dararuhum ve tedmîrihim ve umyü ebsârihim ve tebdîli ahvâlühüm ve hasefe ı’mârühüm, birahmetike yâ erhamerrahimîn*

May 23

Etkili Muhabbet Duası Oku

Bu azimet aşk, sevgi, muhabbet konusunda Kur’anı Kerim’in en kuvvetli ayetleridir. Sabah akşam bu ayetleri ..defa okumaya devam eden kimse eğer aralarında kötü bir büyü yoksa kısa zamanda sevdiğine ya da ayrıldığı kimseye kavuşur. Eğer bir büyü neticesi ayrılmışlarsa önce büyünün çözülmesi icap eder.
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî*
İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ*
Züyyine lin nâsi hubbüş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’âmi vel hars, zâlike metâul hayâtid dünya, vallâhü ındehû husnül meâb*
Kul in küntüm tühibbûnellâhe fettebiûnî yuhbibkümüllâhü ve yağfir leküm zünûbeküm, vallâhü ğafûrur rahîm*
Yühıbbûnehüm ke hubbillâh, vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh, velev yerallezîne zalemû iz yeravnel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemîâ, ve ennellâhe şedîdül azâb*
Kad şeğafehâ hubben innâ lenerâhâ fî dalâlin mübîn*
Fe izâ azemte fe tevekkel alellâh, innellâhe yühibbül mütevekkilîn*
Yühibbühüm ve yühibbûnehû ezilletin alel mü’minîne e-ızzetin alel kâfirîn*
En yuhmedü bi-mâ lem yef’alü fe-lâ tahsebennehüm bi mefâzetin minel azâb, ve lehüm azâbün elîm*
Ve lillâhi mülküs semâvâti vel ard, vallâhü alâ külli şey’in kadîr*
Fe kâle innî ahbebtü hubbel Hayri an zikri rabbî hattâ tevaret bil hicâb*
Ruddühâ aleyye fe tafika meshen bis-sîki vel a’nâk*
Ve in yürîdû en yahdeuke fe inne hasbekellâh, hüvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mü’minîn*
Ve ellefe beyne kulûbihim lev enfakte mâ fil ardi cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lakinnellâhe ellefe beynehüm innehû azîzün hakîm*
Yusüfü a’rid an hâzâ vestağfirî li-zembiki inneki künti minel hatiîn*
Ve kâle nisvetün fil medinetimraetül azîzi türâvidü fetâhâ an nefsihî kad şeğafehâ hubben innâ lenerâhâ fî dalâlin mübîn*
Kul lâ es’elüküm aleyhi ecran illel meveddete fil kurbâ ve men yakterif haseneten nezid lehû fîhâ husnen innellâhe ğafûrün şekûr*
Asallâhu en yec’ale beyneküm ve beynellezîne a’deytüm minhüm meveddeten vallâhu kadîrün vallâhu ğafûrün rahîm*
Ve innehû li hubbil Hayri le şedîd*
Ve uhrâ tuhibbûnehâ nasrun minallâhi ve fethun karîbun ve beşşirilmu’minîn*
Ve iz feraknâ bikümül bahra fe enceynâküm ve ağraknâ êle fir’avne ve entüm tenzurûn*
Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîne ve lâ yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ*
İz yekûlü li sâhibihî lâ tahzen innellâhe meanâ fe enzelellâhü sekînetehû aleyhi ve eyyedehû bi cünûdi lem teravhâ ve ceale kelimetellezîne keferus süflâ ve kelimetüllâhi hiyel ulyâ vallâhü azîzün hakîm*
İnnâ kefeynâkel müstehzi-în*
Lev enzelna hâzelkur’âne ‘alâ cebelin leraeytehâ hâşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillâhi ve tilkel’emsâlu nadribuhâ linnâsi le’allehüm yetefekkerûn*
Hüvallâhullezî lâ ilâhe illâ hüve âlimülğaybi veşşehâdeti hüver-rahmânur-rahîm*
Hüvellâhullezî lâ ilâhe illâ hüve el-melikül-kuddûsüs-selâmül mü’minül müheyminül ‘azîzül cebbârül mütekebbir, sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn*
Hüvellâhül hâlikul bâriul-musavviru lehül-esmâ-ül-hüsnâ yüsebbihu lehû mâ fiyssemâvâti vel’ardi, ve hüvel-azîzül-hakîm*
Fe in tevellev fe kul hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm*

May 22

Aklı Bağlanan Erkeği Çözme Duası

Kuşkusuz bağlama türleri arasında en garip ve en tuhaf bağlama biçimi budur. Özellikle Allah Teala’ya layıkıyla tevekkülde bulunmayan, ibadet hayatları düzensiz olup farzları bir kılıp bir bırakan, diğer ibadetleri bazen yapıp bazen yapmayan kimselerde görülmektedir. Bu tarz yaşantıya sahip olan kimseler üzerinde bu bağlama türü çok etkili olmaktadır. Ancak farzları düzenli olarak eda etmekle birlikte ihlasları eksik kimselerde de zihinsel bağlama görülebilmektedir. Çünkü ihlaslı olmaları halinde bizatihi kıldıkları namazlar ve okudukları ayetler onları böyle bir etkiden korumaya yetecektir. Bu bağlama, şeytani bir düğümden ibarettir. Böyle bir düğüm atıldığında insanı aldatmakla görevli şeytanlardan biri kişiye sürekli vesvese telkin eder. Onun kulağına şu tür sözler fısıldamaya başlar: Sen diğer erkekler gibi değilsin, evliliğin ilk günlerinde hiçbir şey yapmayacaksın, sen şöylesin, sen böylesin…..
Korunmasız bir insan, bu vesveselere kulak vermeye başlar. Şeytanın bu ısrarlı fısıltıları,psikologların telkin diye adlandırdıkları şeyin ta kendisidir. Ama burada durum tamamen farklı olup çok güçlü etkiye sahip şeytani bir telkin söz konusudur. Etkili oluşunun nedeni; doğrudan beyne yönelmesi ve zihinsel alışverişin değil tek taraflı bir vesvese yüklemenin geçerli oluşudur.
Yüce Allah her derdin devasını yarattığı gibi zihne yönelen bağlamanın da tedavisini yaratmıştır. Asıl tedavi kişinin düzenli ve ihlaslı bir dini hayata dönmesi olmakla birlikte aşağıdaki ayetlerin yardımıyla bu tür bağlamanın önüne geçilebilmektedir.
Bir bardak su alınır ve üzerine şu ayeti kerimeler okunur:
1- Fatiha suresi
Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz ayeti kerimesi 7 kez tekrarlanır.
2- Ayetel kürsi okunur
3- Kur’an-ı Kerim, Yunus/26-35
4- Kur’an-ı Kerim, Yusuf/101-111
5- Kur’an-ı Kerim, Müminun/86-118

Bu ayetler su dolu bir bardağa okunur. Bu okumada şart, bağlanan kişinin bizzat kendisinin okumasıdır. Eğer bağlanan kişi Kur’an okumayı bilmiyor veya güzel okuyamıyorsa o zaman başka biri, bağlanan kişinin yanına oturarak bu ayetleri okur. Bu esnada bağlanan kişinin kıraati dikkatle dinlemesi mana üzerinde tefekkür etmesi şarttır. Çünkü şeytanın telkin ettiği vesvese bu şekilde nihai olarak kovulmuş olacaktır.
Okuma bittikten sonra hasta biraz da gül ruhu ilave ederek bardaktaki suyun yarısını içer, kalanıyla yüzünü, başını, boynunu, sırtını ve erkeklik organını ovar. Ardından suyun kalanıyla kulak civarını ovarak kulak içini temizler. Allah’ın emir ve izniyle şeytanın vesvesesinden eser kalmaz.
Tedavinin en az üç gün kesintisiz devam ettirilmesi şarttır. Tedavi bitip hasta iyileştikten sonra da korunma tedbirlerinin devam ettirilmesi şarttır.

May 21

Domuz Gibi Görmesi İçin Dua

Kişi veya kişilerin soğuması maksatlıdır. Soğutmaya yönelik ayrıca kişiye domuz gibi görünmek soğumasını sağlamak amaçlıda yapılan işlemleri vardır. Soğutmak için etkilidir. Dualarından birine aşağıda yer verebiliriz.
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya latif (yedi kere) ya Allah edrikni bi lutfikel hafiyyi ene muhtacün zelilün ve entel kaviyyül ganiyyün allahümme ya sebiül hisab ya şedidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya halikü külli şey in ya fatıris semevati vel ardi falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafiüs seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya nukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semevat (hacetini söyle) akdi haceti fiy hazihis saate ya ilahel evveline vel ahirin ya bediüs semevati vel ardine ya zel celali vel ikram ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ecmain bi rahmetike ya samiüd dua ya erhamer rahimin bi hürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ya Allah ya Allah ya Allah .

May 20

Etkili Kısmet Açtırma Duası

Kapalı işler ve kısmetin açılması için o kimse aşağıdaki ayetleri yazıp üzerinde taşısın.
Bismillahirrahmanirrahim
Lekel hamdu ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızkike fe aktaret ya vedud ya aziz elhamdülillahillezi ala nasirün ver zukni eftaret ya ğafur ya şekür ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

May 18

Nişanlımla Kavuşmak İçin Etkili Dua

Özlem ve hasret çeken kimselerin kavuşmaları, birleşmeleri için olan bir tertiptir. Niyetiniz olana dek her gün 33 defa okumaya devam ediniz. Muradınıza hasıl olmak için etkilidir. Okunacak duası şu şekildedir:
Bismillahirrahmanirrahim
Ya men la ya’lemü keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayruhü ferric anni.

May 17

Hızlı Tutan Ayırma Duası

Kur’an-ı Kerim’in bazı sure ve ayetlerinin, insanların arasına kin ve düşmanlık sokmak, karı ile kocanın arasını ayırmak için büyü yapmada kullanılmak istenildiği görülmektedir. Tabii bu işlemler yapılırken, önceki kültürlerden aktarılan hurafelerin ve bir takım büyü uygulamalarının işin içine karıştırıldığı da gözlenmektedir. Bu konuda yapılmış birkaç büyü örneği kaydederek değerlendirilmesini yapmak durumundayız:
“İki kimsenin arasını açmak, aralarına kin ve düşmanlık koymak için Münâfıkûn suresini temiz bir kağıt üzerine yaz. Bulundukları yerin gizli bir yerine koy.”
“Biraz beyaz balmumu al. Ondan iki insan şekli yap. Bunlardan her birinin üstüne, ayırmak istediğin kimselerden her birinin ismini ve annesinin ismini yaz. Sonra büyükçe bir kağıda Münâfıkûn suresini yaz. Sonra o kağıdın üzerine balmumundan yaptığın o iki insan şeklini sırt sırta olmak üzere koy. İki adet ufak dikiş iğnesini de bunların arasına koy. İğnenin uçları ve dipleri şekillere temas etsin. Fakat batmasın. Sonra o kağıdı itina ile şekillerin üzerine bükerek sar ve küçük bir paket haline getir. Bu paketi eski bir kabir içine göm. İsimleri yazılı kişiler bir daha buluşup ittifak edemezler. Aralarında düşmanlık devam eder.

May 16

En Etkili Ayırma Duası Hangisidir

Dilenen kişi veya kişilerin ayrılmaları niyetiyle aşağıdaki celileler bir oturuşta bin kere okunmalıdır. Bu yönde etkilidir. Okunacak ayetlerden olan kerimeleri şöyledir:
Amentü billahil aliyyül azim ve tevekkeltü alel hayyul kayyum.

Eski yazılar «

» Yeni yazılar